Instalacje technologiczne

Nadzory inwestorskie

Projekty sieci


Polityka prywatności

WYKAZ ZREALIZOWANYCH PRAC W LATACH 2006 - 2009

2006-2008 Projekty budowlane i wykonawcze ujęć wody, systemu transportu wody, stacji uzdatniania oraz pompowni wody dla zakładu Żywiec Zdrój S.A w Cięcinie i Jeleśni;
2006 Projekty budowlane i wykonawcze instalacji wentylacji, odwodnienia oraz instalacji pneumatycznej na terenie Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Bielsku-Białej;
2006 Projekt budowlany i wykonawczy przebudowy pomieszczeń socjalnych i biurowych w budynku B-111 dla firmy Energetyka Dwory Sp. z. o. o (Branża wod - kan);
2006 Dokumentacja projektowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kargera i Siennej w Cieszynie;
2006 Projekt budowlany budynku handlowego w Żywcu przy ul. Żeromskiego (Branża instalacyjna);
2006 Projekt budowlany kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody deszczowe z terenów parkin-gów na osiedlu Słowackiego w Brzeszczach Jawiszowicach;
2006 Projekt budowlany i wykonawczy rozbudowy zakładów przetwórstwa mięsnego ,, HANDEREK” Sp. Jawna w Buczkowicach (Branża wod - kan, wentylacja, c.o);
2006 Projekty wykonawcze instalacji wodnokanalizacyjnych, cieplnych, wody przemysłowej w ra-mach projektu instalacji do odzysku i unieszkodliwiania odpadów w ramach technologii pyrokad;
2006 Projekty wykonawcze – budowa więzła iniekcyjnego przy szybie Kościuszko wraz z infrastrukturą techniczną w Wieliczce (Branża instalacyjna);
2007 Operat wodnoprawny na pobór wód powierzchniowych;
2007 Projekt remontu i modernizacji zbiorników retencyjnych wody pitnej i p. poż. w garażach pod-ziemnych Komendy Wojewódzkiej Policji;
2007 Projekt budowlany i wykonawczy kanalizacji deszczowej w ul. Straconki w Bielsku-Białej;
2007-2009 Dokumentacja projektowa modernizacji stacji odwadniania osadu na terenie oczyszczalni ścieków w Komorowicach w Bielsku-Białej;
2007-2009 Dokumentacja projektowa zabudowy agregatu kogeneracyjnego na terenie oczyszczalni ścieków AQUA S.A. w Komorowicach;
2007 Projekt wykonawczy instalacji do produkcji estrów metylowych kwasów tłuszczowych / FAME / na terenie Rafinerii Czechowice (Branża instalacyjna);
2007 Projekt instalacji wewnętrznych dla zakładu KOMERS - MAG w Międzyrzeczu;
2007 Dokumentacja projektowa odwodnienia boiska sportowego LKS Zapora w Wapienniczy;
2007 Dokumentacja projektowa przyłącza kanalizacji przemysłowej dla składowiska odpadów Zakładu Gospodarki Odpadami w Bielsku-Białej;
2007-2008 Dokumentacja projektowa rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków w Kobiórze;
2007 Projekt budowlany rozbudowy budynku istniejącej piekarni „ CONSONMI – FAMILIA” w miej-scowości Kamyk (Branża instalacyjna);
2007 Projekt budowlany parku technologicznego przemysłu lotniczego (Branża instalacyjna);
2007 Projekt budowlany trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażem podziemnym – Konstancin Jeziorna (Branża instalacyjna)
2008 Projekt budowlany kanalizacji ścieków wraz z oczyszczalnią salonu samochodowego AUTO-EFEKT w Tarnowskich Górach;
2008 Projekt wykonawczy przebudowy wodociągu pod mostem nad rzeką Białką w ciągu ulicy 11 Listopada w Bielsku-Białej;
2009 Dokumentacja projektowa instalacji wewnętrznych dla dużej hali napraw oraz przyległych warsz-tatach na terenie Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Bielsku-Białej;
2008 Projekt budowlany wraz z operatem wodnoprawnym odprowadzania wód deszczowych do potoku Krzywa z Bielskiej Fabryki Śrub BISPOL;
2008 Projekt budowlany sieci zewnętrznych Kanalizacja deszczowa, kanalizacja sanitarna, wodociąg, gazociąg w ramach przebudowy ulicy Średniej w Bielsku-Białej;
2008 Projekt wykonawczy kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie firmy PIONEX w Bielsku-Białej;
2008 Koncepcja rozbudowy oczyszczalni ścieków dla gminy Liszki;
2008 Dokumentacja projektowa transportu wody ze zbiornika Tresna do browaru w Żywcu - część lądowa;
2008 Projekt wykonawczy kanalizacji deszczowej w obrębie wiaduktu kolejowego w ciągu ulicy Gra-żyńskiego w Bielsku-Białej;
2008 Dokumentacja projektowa kanalizacji deszczowej oraz przebudowy wodociągu, kanalizacji sanitarnej w ciągu ulicy Zapłocie duże w Bielsku-Białej;
2008 Projekt wykonawczy przebudowy kanału sanitarnego  800 w ramach przebudowy drogi krajowej S69 w ciągu ulicy Wyzwolenia w Bielsku-Białej;
2009 Projekt wykonawczy instalacji biogazu na terenie miejsko-przemysłowej oczyszczalni ścieków w Oświęcimiu;
2009 Dokumentacja projektowa rozbudowy oczyszczalni ścieków w Pisarzowicach (Branża technologiczna);
2009 Dokumentacja projektowa rozbudowy stacji uzdatniania wody w Sopotni;
2009 Projekt budowlany kanalizacji deszczowej, sanitarnej oraz wodociągu dla firmy AKCESS w Czechowicach Dziedzicach;
2009 Dokumentacja projektowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej, wodociągu na terenie FIAT AUTO POLAND w Bielsku-Białej;
2009 Dokumentacja projektowa instalacji odzysku wody na terenie elektrowni EC Jaworzno III;

mouseover